PER QUÈ ENS HEM ABSTINGUT EN LA FIRMA DEL CONVENI?

Considerem que és important tenir el nostre Conveni Col·lectiu vigent, per això vam impedir que la direcció ens aboqués al conveni de sector després que el gener del 2014 liquidés el nostre.

Del nou conveni és molt positiu que reconegui la plena equiparació dels companys provinents d’Interactiva i Multimèdia. Un objectiu al qual la Candidatura estava compromesa activament des de fa temps.

Però el conveni inclou aspectes que ens preocupen i per tant no podem subscriure’ls.

– Després de guanyar el RAV per la demanda presentada per l’anterior Comitè el juliol del 2013, s’ha concedit a la direcció poder pagar-ne una part en 4 anys. Però a canvi només tindrem un conveni vigent fins al desembre del 2016. Objectivament perdem en l’intercanvi.

– Per exigències de Funció Pública els companys que són “indefinits no fixes” no podran accedir als concursos restringits de selecció. I els companys promocionats de llarga durada que no tenen proves hauran de passar un procés de selecció per consolidar-la. En la majoria de casos no s’han convocat proves durant anys.

– En comptes de garantir les condicions laborals dels treballadors de TVC si es produeix la confluència de redaccions, el Conveni obre la porta que es puguin modificar.

– No s’ha fet net amb els plusos i complements de fora de conveni i no es regulen les retribucions del nivell H.

– Es mantenen totes les retallades decretades (fons social, dietes, ajut familiar, incapacitat laboral transitòria, increment de jornada, etc.) impedint marges de negociació que hi ha hagut a altres empreses públiques.

– Se suspenen els articles de Conveni que garanteixen el cobrament de les hores extres.Aquesta modificació es fa sense informar la plantilla.

“Alguns d’aquests temes són conseqüència d’acceptar retallades en la capacitat negociadora dels treballadors de TVC assumint una intromissió exagerada de Funció Pública. La Candidatura de Treballadors no pensem col·laborar en què s’amputi el dret a la negociació col·lectiva.

Us adjuntem la manifestació de part de la Candidatura que ahir va fer constar en l’acta de signatura de Conveni.

FORA EL RAV I CONVENI PLURIANUAL JA!

Davant la negativa de la direcció a eliminar el descompte del RAV de les nòmines fins que no hi hagi una sentència que li obligui a fer-ho a TVC, responem amb contundència que:

EXIGIM FORA EL RAV DE LA NÒMINA JA!

També creiem imprescindible que es rebutgi immediatament la proposta de la direcció de negociar un conveni només pel 2015.

Per això  hem plantejat avui al plenari del Comitè d’empresa que en la pròxima reunió de negociació, que es farà dimecres de la setmana que ve,  es respongui a la direcció que volem un Conveni plurianual 2015-2018 durant la vigència del qual s’acordarà i aplicarà la retirada de totes les retallades, entre altres aspectes.

Us reproduïm la proposta:

Proposta de la Candidatura de Treballadors de TVC al plenari del Comitè d’empresa per la negociació del 13è Conveni Col·lectiu de la CCMA, SA.

Proposem una negociació àgil i ràpida que es basi en els següents punts:

– Conveni plurianual, des de l ‘1 de gener del  2015 fins al 31 de desembre de 2018.

– D’aplicació immediata a tots els treballadors amb contracte amb la CCMA,SA a excepció dels empleats que desenvolupen exclusivament l’activitat de ràdio. Això inclou l’equiparació  dels treballadors de les antigues AMD i Interactiva.

– Durant la vigència d’aquest conveni es negociaran les condicions perquè sigui el d’aplicació a tots els treballadors de la CCMA, SA sense excepció.

– El 13è Conveni Col·lectiu de la CCMA, SA prorrogarà durant tota la seva vigència el 12è Conveni Col·lectiu de TVC, SA. I inclourà només les mínimes  modificacions imprescindibles  per adequar-lo a les lleis de rang superior fins que aquestes es deroguin o se substitueixin per acords en la negociació col·lectiva en l’àmbit de la CCMA, SA. (Fons Social, Ajuda fills, Pla de Pensions, Subvenció de menjador, dietes no desplaçats, Complement IT, etc)

– Aquest conveni eliminarà el RAV de les taules salarials i de l’articulat i inclourà un redactat on s’especificarà que s’aplicarà immediatament el que dicti la sentència a la demanda presentada sobre aquest tema pel Comitè d’empresa de TVC.

– Preveurà i aplicarà anualment els augments salarials que dicti la llei de pressupostos.

– Incorporarà en l’articulat  l’acord sobre transparència salarial  firmat amb el Comitè d’empresa de TVC el gener del 2013.

– Reconeixerà tots els indefinits no fixos com a treballadors fixos de la CCMA, SA.

– Reconeixerà  tots els promocionats de llarga durada fixos en el lloc de treball en el qual estan promocionats. 

– Reconeixerà l’antiguitat real de tots els treballadors.

– Mantindrà l’articulat sobre provisió de vacants,  ja que l’actual respecta íntegrament els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.

– Inclourà el compromís de no iniciar cap procediment d’acomiadament col·lectiu ni cap procés de modificació col·lectiva substancial de les condicions de treball.

Durant la vigència d’aquest conveni s’acordaran, s’aplicaran  i s’inclouran  al Conveni els aspectes següents.

– Revisió i regulació de tots els plusos i complements que actualment no estan descrits en conveni.

– Descripció i valoració dels llocs de treball del nivell H i els complements salarials que li pertoquin.

– Distribució irregular de la jornada així com la recuperació de les 35 hores setmanals.

– Sistema de classificació professional per grups professionals amb la participació de la Comissió de Definició i Valoració.

– Pagament del 100% del sou des del primer dia de la baixa en tots aquells casos de malaltia contagiosa.

– Pagament de l’ajuda familiar a aquells treballadors amb fills amb discapacitat.

CONVENI DE GRUP: AMENAÇA REAL

CCOO i la CGT han intentat, diverses vegades els últims quatre anys, amb el suport de la direcció, la constitució d’un comitè interempreses i la negociació d’un conveni de grup de totes les empreses de la CCMA.

Un comitè interempreses no està recollit a l’Estatut dels Treballadors i si es vol constituir és per prendre definitivament al Comitè de TVC la potestat de la representació i negociació col·lectiva i regalar-la als sindicats.

Un conveni de grup només estan legitimats per negociar-lo els sindicats majoritaris.

Això i el fet que les nostres condicions laborals es negociarien en un marc on hi participarien altres empreses voldria dir que estaríem sotmesos a interessos externs a TVC.

Amb aquesta maniobra d’externalització de la negociació col·lectiva aquests sindicats pretenen tenir una majoria més àmplia de la que els treballadors de TVC els hi atorguem a les urnes.

La Candidatura de Treballadors, de moment, hem pogut aturar aquestes pretensions, però, seguir aturant-les dependrà dels resultats de les eleccions sindicals.

El dret a la negociació i a la representació col·lectiva de tots nosaltres a través del Comitè està amenaçat.

No podem tolerar que es modifiqui l’àmbit de negociació de TVC en els despatxos i d’amagat nostre com estan fent.

Perquè el comitè que escollim sigui l’únic representant de tots els treballadors i treballadores de TVC!

Per poder negociar el nostre conveni sense interferències!

SOM-HI TOTS!

VOTEM LA CANDIDATURA DE TREBALLADORS DE TVC!

UN PREACORD PER UN BON CONVENI

Mantenir un volum majoritari de producció interna és un dels objectius del pacte per la producció que finalment quedarà recollit en conveni amb una comissió paritària, la qual ha de ser informada i consultada sobre tota la producció que es faci a TVC .

La garantia del manteniment del poder adquisitiu pels tres anys de conveni, ja que al 2009 l’IPC estatal ha sigut d’un 0’8 i el català d’un 1’2, i nosaltres cobrarem el 2%. La resta d’anys de conveni cobrarem l’IPC estatal. Aquests increments es posaran a la mitja paga d’abril fins completar-la.

Les millores en matèria de conciliació que ens permetran, entre altres coses, tenir permisos retribuïts per portar els fills al metge, i poder agafar una llicència cada any mentres tinguem fills en edat d’ensenyament obligatori.

L’acord de completar els equips de cap de setmana de les delegacions de Tarragona, Lleida i Girona.

– Si als 65 anys el treballador no té dret al 100% de la pensió de jubilació, se li permetrà treballar fins als 67 anys.

Aquests són només alguns dels punts del preacord, al qual es va arribar dimarts a la tarda en la negociació de conveni, i que la Candidatura de Treballadors valorem molt positivament ja que recull aspectes que des de fa anys reivindiquem.

Pensem que és un preacord per un bon conveni sobre el què avui l’assemblea de treballadors heu de dir la vostra.

Si voleu conèixer més aspectes del preacord podeu consultar-lo a la pàgina del Comitè d’Empresa que us recordem que s’hi arriba a través del portal intern, clicant a “la meva empresa” i després, en el desplegable, clicant a “comitès i seccions sindicals”.

ASSEMBLEA PER APROVAR EL PREACORD DE CONVENI.

DIJOUS 25 DE MARÇ, AL MENJADOR DEL CPA A LES 15:30.

PEL NOSTRE CONVENI

Estem a les portes de negociar l’onzè Conveni Col·lectiu, per això aquests dies els treballadors de TVC hem d’elaborar i aprovar la plataforma del nostre futur conveni.

Alguns sindicats, amb representació a TVC i a les altres empreses de la corporació, també volen començar a negociar un conveni de grup per equiparar les condicions laborals i salarials de tots els treballadors de la corporació.

El passat 23 de novembre comitès i direcció van tenir una reunió amb aquest objectiu en la qual la direcció general va anunciar que estava disposada a avançar cap a l’equiparació a canvi de “modificar la manera de treballar” o sigui, modificar les nostres condicions laborals.

Un conveni de grup és d’àmbit superior al d’empresa i dues de les seves característiques són; que pot decidir sobre diferents aspectes dels convenis d’empresa, o sigui el nostre, i que són els sindicats els que estan legitimats per negociar-lo. Això últim suposa l’externalització de la negociació col·lectiva.

Des de la Candidatura de Treballadors de TVC veiem la negociació paral·lela dels dos convenis com una operació molt perillosa ja que, a més de duplicar l’esforç negociador, el conveni de grup pot convertir aspectes del nostre conveni en moneda de canvi.

D’altra banda els treballadors de TVC no hem estat informats de les conseqüències d’un conveni de grup, del que tampoc en coneixem la plataforma ja que han prescindit de nosaltres en la seva elaboració, ni ens han preguntat si ens sembla bona idea o no.

El passat 14 de gener tenien previst començar la negociació d’aquest conveni de grup però finalment, el Comitè d’Empresa de TVC, no va aprovar constituïr un comitè interempreses que seria l’encarregat de negociar-lo.

Un comitè interempreses és una fórmula alegal que apliquen diferents grups d’empreses imitant un model legal; el comitè intercentres. El comitè intercentres es preveu per una empresa amb diferents centres de treball (no és el cas de la corporació ja que aquesta està formada per societats anònimes diferents), però, per constituïr-lo i dotar-lo d’atribucions cal l’aprovació dels treballadors.

I ara, amb el nou consell d’adminstració de la CCMA, l’actual direcció, interessada en la negociació del conveni de grup, queda convertida en direcció sortint.

Des de la Candidatura volem negociar el nostre conveni col·lectiu amb totes les garanties i sense pressions externes. Del conveni de grup ja en parlarem quan s’hagi firmat el nostre.

CONVENI DE GRUP; VOLEM RESPOSTES!!!

El conveni de grup de totes les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ja té data per començar a negociar-se; el 14 de gener del 2008.

Els destinataris del resultat de les negociacions som, els aproximadament dos mil set-cents treballadors de les diferents empreses de la CCMA i, entre ells evidentment, els dos mil treballadors i treballadores de TVC.

Però…

– Sabem perquè es negociarà aquest conveni?

– Quins aspectes de les condicions laborals seran motiu de negociació i qui els ha decidit?

– El conveni de grup substituirà o condicionarà el conveni de TVC?

– Qui necessita el conveni de grup, la direcció o els treballadors?

– A quins acords espera arribar la direcció amb el conveni de grup?

– Com estarem representats els treballadors de TVC en la mesa negociadora?

– Participarem els treballadors de TVC en l’elaboració de la plataforma del conveni que s’ha de negociar per a nosaltres?

– Perquè es comença a negociar el conveni de grup ara que també s’ha de negociar l’11è Conveni Col·lectiu de TVC?

– Interferirà la negociació del conveni de grup amb la del conveni de TVC?

– Podran coexistir en el futur el conveni de grup i el nostre?

Perquè quan falten menys de quatre setmanes per a que es comenci a negociar el conveni de grup, els treballadors i treballadores de TVC, no sabem la resposta a aquestes preguntes?

El Comitè d’Empresa de TVC ha de respondre a tots aquests interrogants i després consultar-nos perquè poguem decidir sobre el futur de les nostres condicions laborals.

A més;

Algú té algun dubte que la millor garantia de defensar amb èxit els drets i interessos dels treballadors i treballadores de TVC és la de comptar amb la participació de tots nosaltres?