CONVENI: HEM ATANSAT POSICIONS

INCREMENTS SALARIALS

La direcció ha decidit retirar de la mesa de negociació la pretensió de retallar el conveni i ara només manté poder modificar l’hora d’entrada per garantir el descans mínim de 12 hores, sense retardar l’hora de sortida i sense cost pel treballador.

Recordem que la direcció també pretenia modificar l’hora d’entrada i sortida dels torns amb un preavís inferior a les 24 hores i rebaixar les dietes per sota de l’IPC d’hosteleria de Catalunya.

D’altra banda ha accedit a pagar el 2% que ens devia, previst a la llei de pressupostos de 2009, que vol pagar quan es firmi el conveni i proposa incrementar amb l’IPC estatal la resta d’anys de vigència del conveni.

L’empresa també estaria disposada a destinar part d’aquests increments a la mitja paga d’abril fins completar-la, per exemple destinant-hi el 2% del sou base anual del 2010 i els increments previstos per la llei de pressupostos a principis de cada any de conveni.

Per considerar tancat l’aspecte econòmic però, encara falta arribar a acords en temes de conciliació i contractació, entre altres, que es tractaran en les negociacions d’ aquesta setmana.

PRODUCCIÓ INTERNA

Un altre avanç ha estat en la Producció Interna. En l’última reunió negociadora pràcticament es va consensuar un redactat sobre el pacte per la producció, i la Comissió que n’haurà de fer el seguiment.
Aquest redactat assegura l’intercanvi d’informació sobre la producció i l’ocupació de la plantilla i dels recursos tècnics i prioritza la producció interna i la plena ocupació dels recursos humans i tècnics.

La direcció però, no vol que aquest acord s’incorpori a conveni cosa que ni entenem ni compartim. Després de més de 2 anys procurant un acord en aquesta matèria i de les rebaixes que hem hagut de fer en els nostres plantejament inicials no podem admetre que el pacte per la producció i la comissió de producció no estiguin recollits en el conveni de TVC.

Respecte aquest tema l’advocat del Comitè recomana que l’acord s’incorpori al cos del conveni perquè és on té eficàcia normativa, i per tant moltes més garanties de complir-se.

NEGOCIACIÓ O VAGA ?

Recuperar el poder adquisitiu perdut en els últims anys per la diferència entre l’IPC de Catalunya i l’IPC d’Espanya i mantenir-lo ha estat l’objectiu econòmic del Comitè d’Empresa des de l’inici de la negociació del conveni.

Per això es planteja cobrar el 2% previst a la llei de pressupostos del 2009, amb els endarreriments consolidats, completar la paga d’abril i incrementar anualment els sous segons l’IPC de Catalunya.

Després de 9 mesos de negociacions la direcció ha fet una proposta econòmica que reconeix el 2% del 2009 de la llei de pressupostos, consolidat i amb endarreriments, i preveu increments anuals segons l’IPC d’Espanya, en definitiva una proposta continuista del model de revisió salarial aplicat a TVC els últims 10 anys.

Però aquesta vegada la direcció, per fer la revisió anual dels sous com l’ ha fet els últims 10 anys, pretén que els treballadors renunciem a tres aspectes del nostre conveni que us detallem seguidament:

-Incrementar les dietes segons l’IPC aplicat a sous i salaris i no segons lPC d’hosteleria que sempre és més alt.

En els descansos inferiors a 12 hores (o 9 en viatges) es podrà retardar l’hora d’entrada del dia següent per garantir el descans de 12 hores i si se li retarda l’hora de sortida aquestes hores es cobraran a preu d’hora ordinària.

-Es podrà obligar a la modificació de l’hora d’entrada i sortida d’un torn com a màxim una hora per “situacions imprevisibles”.

Pensem que aquesta pretensió és inassumible pels treballadors i que la direcció l’hauria de retirar per poder avançar en la negociació del conveni, que no oblidem, també inclou altres punts, com per exemple:

-Arribar a un pacte per la producció interna amb l’objectiu de garantir la feina, i per tant els llocs de treball dels treballadors i treballadores de TVC.

-Millorar aspectes de la conciliació de la vida familiar i personal.

-Garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats tan pel que fa a la contractació com a les normes de selecció.

Completar els equips d’ENG a les delegacions el cap de setmana en comptes de subcontractar treballadors de productores.

Entenem que aquest aspectes, entre altres, encara ofereixen vies d’acostament.

La direcció diu que amb la pressió de la vaga no pot modificar la seva postura nosaltres pensem que si retira la pretensió de retallar el conveni s’afavorirà la negociació.

ASSEMBLEA GENERAL AVUI A LES 15:30 AL CPA

“GAME OVER”

Després de vuit reunions de negociadora ja s’ha marejat prou la perdiu i ha arribat el moment de donar pas a la serietat i el rigor.

L’any passat la direcció va aconsseguir allò que l’interessava, una simple pròrroga de conveni amb un increment segons l’IPC descaradament rebaixat per interessos polítics. Enguany, suposem que envalentonada per l’èxit, i amb l’escenàri de crisi,  s’ha animat i s’ha excedit en les seves pretensions. Ja es hora que recapaciti.

La negociació en matèria de conciliació i sobre un pacte de producció interna no està oferint els avanços que desitjariem però, l’aspecte econòmic és, ara mateix, el que distancia completament els treballadors i la direcció.

POTENCIAR LA PRODUCCIÓ INTERNA

És un objectiu de la Candidatura des que ens vam presentar per primer cop a les eleccions sindicals, al 2002 i que ara, finalment, comparteix tot el comitè. Davant la situació d’externalització cal prioritzar un Pacte per la Producció Interna per garantir la plena ocupació de tots els treballadors i dels recursos tècnics propis, així com l’estabilitat de la plantilla.

Els treballadors i treballadores de TVC podem produir talent per qualsevol franja de la programació perquè, encara que ara sembli que només es troba a fora, el talent sempre ha estat, i segueix sent, un valor de la casa.

Hem aconsseguit posar la Producció Interna com punt prioritari de la negociació i no estem disposats a deixar-ho en paper mullat.

CONCILIAR LA VIDA LABORAL I FAMILIAR

És un altre objectiu de la Candidatura i per això reclamem des del 2002 la llei de conciliació dels treballadors de la funció pública de Catalunya que la Generalitat va actualitzar al 2006.

Implicar-se més en la vida familiar no ha de ser un privilegi d’alguns si no un dret de tots els treballadors, per això volem que s’apliqui a TVC que recordem que està majoriatariament finançada per la Generalitat.

La direcció però, diu que només pot assumir les parts de la llei que suposen costos reduïts.

Nosaltres en canvi pensem que TVC, que durant anys ha estat un referent en les condicions laborals, ja fa massa temps que ha perdut el pas i s’ha quedat a la cua en molts aspectes, un és precisament el de la conciliació. Per això, a més a més,  proposem el permís retribuït per portar els fills al metge i ampliar a 20 les setmanes de permís per maternitat.

ELS  NOSTRES DINERS

Fa 10 anys els treballadors vam perdre, en una negociació de conveni, la clàusula de revisió salarial que garantia que cada any ens augmentessin el sou segons l’IPC i al seu lloc ens van col·locar la Llei de Pressupostos. Durant aquest temps ens hem hagut de barallar cada vegada per intentar obtenir increments que ens permetin mantenir el poder adquisitiu.

La direcció ara ens diu que enguany no ens paga ni el 2% aprovat a la llei de pressupostos, ni l’ IPC la resta d’anys de conveni i que si volem recuperar alguna cosa de tot això ja podem pensar en retallar les condicions laborals.

Això és una provocació fins tot en plena crisi!

No podem de cap manera renunciar al 2% de la llei de pressupostos d’enguany perqué serà un altre pas enrere que patirem en les futures negociacions cada vegada que ens diguin el que ja ens diuen ara: que la llei de pressupostos és un màxim que no tenen perquè complir.

Tampoc podem renunciar  a cobrar l’IPC que paguem cada dia: l’IPC de Catalunya, completar la mitja paga és una vella reivindicació que ens tornaria part dels diners que hem perdut durant anys precisament per no cobrar-lo.

La direcció s’excusa amb la baixada de la publicitat i la retirada de gairebé 14 milions d’euros del nostre pressupost per part de la Generalitat.

I nosaltres preguntem: Perqué la direcció general no els reclama a la Generalitat i a tots els politics que hi habiten i que s’omplen la boca de televisió pública de qualitat però, mira per ón, ha de sortir barata com si fos un “saldo de mercadillo”?

Sobre la baixada dels ingressos publicitaris no podem deixar d’explicar que, encara que s’hagi produït de manera imprevista, la reducció de la publicitat és un objectiu de la direcció i del govern descrit en la disposició addicional segona de la Llei de la CCMA.

I no parlem de l’opacitat, malgrat pagar-se amb diners publics,  sobre els sous de les direccions de TVC i de la CCMA així com el sous dels 12 polítics del consell d’administració que son precisament alguns dels que es dediquen a criticar-nos perqué “som massa cars”.

No podem permetre que juguin tranquil·lament amb les nostres condicions laborals i els nostres diners per això el comitè  plantejarà als treballadors  fer vaga al mes de gener. La direcció te temps suficient per reconduir, si vol, la negociació.

Podeu consultar la llei de conciliacio de la vida personal familiar i laboral i la llei de la CCMA aquí:

Llei de Conciliació de la Vida Personal, Familiar i Laboral 8-06

Llei CCMA

Sant Joan Despí, 3 de desembre de 2009